Algemene voorwaarden

 

Datum: 01-03-2017

1.0 Algemeen  

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Estivo BV afgesloten verkoopovereenkomsten. Afwijkende bedingen binden Estivo BV slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

1.2 Degene met wie Estivo BV een verkoopovereenkomst sluit, wordt geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard.

2.0 Aanbiedingen  

2.1 Alle door Estivo BV gedane aanbiedingen en gepubliceerde prijslijsten zijn steeds vrijblijvend. Estivo BV is pas gebonden door een schriftelijke orderbevestiging, getekend door een daartoe bevoegd persoon.

3.0 Annulering en teruggave  

3.1 Indien de koper de opdracht aan Estivo BV annuleert, is hij verplicht Estivo BV schadeloos te stellen door betaling van de door Estivo BV reeds gemaakte kosten, vermeerderd met 10% van de verkoopprijs.

3.2 Zonder voorafgaande toestemming van Estivo BV mogen de goederen niet aan Estivo BV teruggestuurd worden.

4.0 Prijzen  

4.1 Indien niet anders is overeengekomen gelden de prijzen inclusief 21% btw. Prijs wijzigingen en typfouten zijn voorbehouden.

4.2 De verkoopprijzen zijn exclusief aflevering, nader overeen te komen met de klant.

4.3 Indien de koper na het sluiten van de overeenkomst bijzondere wensen kenbaar maakt ter zake van verpakking, wijze of termijn van aflevering en Estivo BV aan die wensen voldoet, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de koper.

5.0 Prijswijzigingen  

5.1 Iedere na de datum van de offerte van Estivo BV optredende of doorwerkende verhoging van enige de kostprijs beïnvloedende prijsfactor geeft Estivo BV tot aan de datum van het tekenen van de orderbevestiging door de koper het recht de met Estivo BV overeengekomen prijs van de door haar te leveren goederen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften.

5.2 In geval van prijsverhoging zullen de nieuwe prijzen worden medegedeeld aan de koper, die alsdan gerechtigd zal zijn de koopovereenkomst te annuleren per aangetekend schrijven binnen 14 dagen volgend op de mededeling van de prijsverhoging, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de koper binnen deze termijn de overeenkomst niet heeft opgezegd, wordt hij geacht akkoord te gaan met de verhoogde prijzen.

6.0 Levering  

6.1 De levertijd gaat in op de datum vermeld in de door of vanwege Estivo BV ondertekende schriftelijke orderbevestiging.

6.2 De door Estivo BV opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend, doch Estivo BV zal redelijkerwijs trachten deze zoveel mogelijk in acht te nemen. Een eventuele overschrijding van de levertijd, om welke reden dan ook, geeft de koper geen enkel recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren der goederen of tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding der overeenkomst.

6.3 Als datum der levering geldt de dag waarop de te leveren goederen de fabriek of het kantoor of terrein van Estivo BV op weg naar de koper hebben verlaten of anderszins door Estivo BV aan de koper zijn verzonden.

6.4 Indien de koper wenst de artikelen te laten bezorgen is daaraan, een door Estivo BV vast te stellen, meerprijs verbonden.

7.0 Betaling en Eigendomsvoorbehoud

7.1 Betaling van de koopprijs is verschuldigd netto contant bij aflevering of direct per bank te voldoen. Estivo BV is gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de koopprijs te verlangen.

7.2 De betaling is zonder korting, schuldvergelijking, opschorting, of door de koper onder zichzelf gelegd beslag.

7.3 Zolang al hetgeen aan Estivo BV door de koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele renten en kosten, niet is voldaan, behoudt Estivo BV het eigendom van alle door Estivo BV geleverde goederen tot zekerheid van betaling voor. Deze goederen zijn echter geheel voor risico van de koper.

7.4 Bij nalatigheid in de betaling wordt de koper geacht in gebreke te zijn en is Estivo BV gerechtigd hem zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor het nog verschuldigde bedrag een rente te berekenen, welke gelijk is aan het promessedisconto vermeerderd met 6%.

7.5 Behalve de koopsom met de hiervoor omschreven kosten en rente is Estivo BV gerechtigd van de koper te vorderen alle kosten, die door de niet- betaling van de koper zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijk als buitenrechterlijke. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval, waarin Estivo BV zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + BTW van de hoofdsom, met een minimum van €. 750,00. Estivo BV is niet gehouden de uitgave van deze kosten aan te tonen.

7.6 Indien de koper zijn verplichtingen op grond van enige overeenkomst met Estivo BV niet nakomt mag Estivo BV de nakoming van haar verplichtingen opschorten, onverschillig of die verplichtingen voortvloeien uit de overeenkomst waarbij de koper zijn verplichtingen niet nakomt of uit enige andere overeenkomst met de koper.

8.0 Garantie en aansprakelijkheid  

8.1 Estivo BV garandeert dat haar producten op de datum van levering vrij zullen zijn van materiaal-, of fabricagefouten.

8.2 Onder materiaal- of fabricagefouten wordt niet verstaan het natuurlijk werken van het hout dat licht kan scheuren, kromtrekken, kieren kan veroorzaken (tot maximaal 10mm per planknaad), noesten heeft en sporen van gebruik in de bouw kan hebben.

8.3 Estivo BV honoreert geen afkeur op basis van esthetische eigenschappen. Door de aard van het materiaal is steigerhout esthetisch te divers om dit eenduidig vast te leggen. Geschuurde meubels kunnen desondanks nog enige splinters, vlekken en of stof bevatten.

8.4 Estivo BV garandeert gedurende een jaar de kwaliteit op constructie van de door Estivo BV geleverde meubelen. Indien de constructiekwaliteit onvoldoende wordt bevonden, dan vergoedt Estivo BV in het eerste jaar 100% van de kosten van reparatie of vervanging exclusief vracht en voorrijkosten. De garantie houdt in dat Estivo BV tijdens haar normale werktijden de noodzakelijke reparaties zal verrichten, inclusief het vervangen van defecte onderdelen. Na 1 jaar eindigt iedere garantie, ook die op tijdens dat jaar verrichte reparaties.

8.5 Estivo BV mag verlangen dat het defecte product voor rekening en risico van de koper aan Estivo BV wordt teruggezonden ten einde Estivo BV in staat te stellen haar garantieverplichtingen na te komen. Vergoedingen worden door Estivo BV uitsluitend uitgekeerd na een professionele beoordeling op productielocatie Estivo BV. Een vergoeding wordt door Estivo BV per mail schriftelijk bevestigd en naderhand gecrediteerd. Ook de verzending van het opnieuw of gerepareerde product aan de koper komt voor rekening en risico van de koper.

8.6 Afzonderlijke verkochte onderdelen worden niet gegarandeerd en worden zonder enigerlei aansprakelijkheid van Estivo BV verkocht.

8.7 De hierboven omschreven garantie vervalt indien gedurende de garantietermijn door de klant zelf aan het product is gewerkt, een poging tot reparatie is verricht of bewerkingen in de breedste zin van het woord op zijn uitgevoerd, anders dan af fabriek. Bovendien vervalt iedere aanspraak op garantie indien de betreffende defecten zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik of door nalatigheid.

9.0 Klachten omtrent levering  

9.1 ledere levering is te beschouwen als op zichzelf staand, zodat reclames op een bepaalde levering betrekking hebbende geen invloed kunnen uitoefenen op welke andere levering en/of daaruit voor de koper voortvloeiende verbintenis(sen) dan ook.

9.2 Reclames, welke later dan 14 dagen na de factuurdatum binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling genomen worden.

9.3 Estivo BV beslist of de producten ten aanzien waarvan een reclame gegrond is bevonden zullen worden vervangen of gerepareerd, dan wel de koopprijs wordt terugbetaald.

9.4 De goederen mogen niet door de koper worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Estivo BV. Het verlenen van deze toestemming impliceert niet de erkenning dat de teruggezonden goederen een defect hebben of anderszins niet geschikt zijn.

10.0 Wijzigingen  

10.1 Aangezien het beleid van Estivo BV gericht is op voortdurende verbetering van haar producten, behoudt Estivo BV zich het recht voor haar modellen te wijzigen, wanneer zij zulks gerechtvaardigd acht.

11.0 Overmacht  

11.1 Indien Estivo BV door overmacht niet kan leveren, d.w.z. elke omstandigheid welke Estivo BV in redelijkheid niet kan worden toegerekend, zoals stakingen, of doordat de leverancier van Estivo BV het desbetreffende niet of niet langer vervaardigt, dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de toestand van overmacht blijvend is. Daaronder begrepen overmacht die tijdelijk is doch waarvan vast staat dat die langer is dan 60 dagen zal duren of welke in feite langer is dan 60 dagen heeft geduurd.

11.2 In andere gevallen van tijdelijke overmacht blijft de overeenkomst van kracht doch worden de verplichtingen van partijen opgeschort totdat de toestand van overmacht ophoudt te bestaan.

12.0 Persoonsregistratie  

De persoonsgegevens die worden vermeld op de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging en/of factuur, dan wel door ons zijn verkregen uit hoofde van onze dienstverlening, worden opgenomen in de persoonsregistratie die Estivo BV van haar klanten heeft. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens door ons voor andere (commerciële) doeleinden, dan die doeleinden die dienstig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, dan dient u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Aan de hand van deze registratie kunnen wij u optimaal voorzien van actuele productinformatie en onze garantieverplichtingen jegens u nakomen.

13.0 Intellectuele eigendomsrechten  

Estivo BV behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties, modellenreeks (ook ontwerp) en dergelijke. Zolang een afnemer actief klant is en regelmatig bestelt (telkens binnen een tijdsbestek van drie maanden) mag hij/zij van verstrekte afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties, modellenreeks (ook ontwerp) en dergelijke gebruik maken.